Dit is de privacyverklaring van SocialEat. SocialEat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nog te ontvangen] en is gevestigd te Den Haag. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens betracht SocialEat de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. We vertellen je welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je hieronder ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Als je het SocialEat Platform als Influencer bezoekt, of gebruikmaakt van onze diensten, dan hebben we bepaalde (persoons)gegevens nodig zodat we kunnen zorgen dat het Bedrijf de nodige informatie ontvangt wanneer er een deal wordt geclaimd. Datzelfde geldt voor Bedrijf: wij hebben gegevens nodig om er voor te zorgen dat een Influencer alle nodige informatie ontvangt.

 

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van SocialEat worden jouw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met SocialEat bent aangegaan, of de toestemming die je verleent door gebruik te maken van het Platform. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.socialeat.nl, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien je gebruikmaakt van de diensten van SocialEat, verstrekt je een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van je verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

SocialEat verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Contact- en NAW-gegevens;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Financiële gegevens;
Telefoonnummer;
Social media gegevens;
Gebruikersnaam en wachtwoord ten behoeve van het account;
Eventuele gebruikersnamen van gekoppelde social media kanalen;
IP-adres;
Locatiegegevens;
Geclaimde en verzilverde deals;
In geval van sollicitaties: arbeidsverleden, hobby’s en interesses en andere gegevens zoals vermeld op het cv en/of sollicitatiebrief;
Overige persoonsgegevens door jezelf verstrekt tijdens correspondentie.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die SocialEat biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden jouw expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door SocialEat verwerkt worden, hebben ten doel om:
De inschrijving op het platform te verwerken en een persoonlijk account aanmaken;
Het uitvoeren van de overeenkomst;
Het verrichten van betalingen;
Nakomen van wettelijke verplichtingen;
Ter communicatie waaronder tevens verstaan het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsberichten en/of deelname aan winacties;
Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
Gegevensuitwisseling met derden; enkel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

 

Bewaartermijn

De door SocialEat verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

 

Verwerking door derden

SocialEat deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Websitebeheerder, ten behoeve van het onderhouden van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, financiële gegevens, account gegevens, e-mail- en/of IP-adres en de bestelhistorie.
Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
Payment Provider ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegeven en financiële gegevens.
Aangesloten Bedrijf, ten behoeve van het opstellen van content door de aangesloten Influencer. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en social media gegevens.
Aangesloten Influencers, ten behoeve van contact opnemen met het betreffende bedrijf. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

SocialEat neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerking doeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Website

Door het gebruiken van de website https://www.socialeat.nl stem je in met deze disclaimer. SocialEat behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website hierover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. SocialEat aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van SocialEat.

 

Cookieverklaring

SocialEat maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag SocialEat cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Door gebruik te maken van cookies zorgt SocialEat er bijvoorbeeld voor dat het Platform wordt gefaciliteerd en het Platform op basis van het bezoekersgebruik kan worden verbeterd. Ook kunnen de ingestelde voorkeuren worden onthouden waardoor bijvoorbeeld het inloggen makkelijker wordt.

De cookies die SocialEat gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst SocialEat je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van SocialEat worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen jij op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat SocialEat informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien je hierover vragen hebt kun je contact opnemen via info@socialeat.nl.
Onder meer de volgende gegevens worden middels cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
Wanneer en hoe lang je het Platform bezoekt of gebruikt;
Of je gebruikmaakt van functionaliteiten van het Platform, zoals het claimen van een deal.
Welke pagina’s of onderdelen je bezoekt op het Platform en welke schermen je van het Platform bekijkt.

De cookies worden onder meer gebruikt:
Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op het Platform;
Voor het meten van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op het Platform;
Voor het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van het Platform bezoekt;
Om te beoordelen welke delen van het Platform aanpassing behoeven;
Voor het optimaliseren van het Platform in het algemeen.

Browserinstellingen:
Als je niet wil dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kan de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de privacy instellingen aanpassen.

 

Uitlezen aantal volgers Instagram

SocialEat leest automatisch het aantal volgers op het door jou gekoppelde Instagram-account uit. Dit is nodig om het juiste aantal sterren te koppelen aan jouw account. Er worden verder geen persoonlijke gegevens van jouw Instagram-account uitgelezen door SocialEat.

 

Rechten van betrokken

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

Recht op inzage
Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

Recht op gegevens wissing
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van de verwerking
Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met SocialEat.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan SocialEat, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan SocialEat over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerking verantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

Recht van bezwaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. SocialEat staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop SocialEat met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen via info@socialeat.nl. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen ten aanzien van jouw eigen persoonsgegevens verzoekt SocialEat je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kan hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. SocialEat zal zo spoedig mogelijk op jouw verzoek reageren.

Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kan hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen privacyverklaring

SocialEat kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

 

Meer spelregels vind je in onze Algemene Voorwaarden:

 
VERSIE 1
Dit privacy en cookie statement is laatst gewijzigd op 19 februari 2020.
© SocialEat 2020